MISJA POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH

“Działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Działalność Polskiej Izby Firm Szkolenowych

Izba opracowała – a jej członkowie stosują w praktyce – Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. Równie ważne było opracowanie i – ciągle trwające – propagowanie w mediach pierwszego w Polsce “Słownika pojęć branży szkoleniowej”.

PIFS działa wspólnie z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2006 roku), a z pracodawcami
z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na zasadzie partnerstwa.

PIFS współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, urzędami marszałkowskimi, urzędami pracy na szczeblu wojewódzkim, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Największe media stale zasięgają opinii przedstawicieli i ekspertów PIFS na tematy związane ze szkoleniami adresowanym do dorosłych, dofinansowywaniem szkoleń ze środków unijnych, kondycją zawodu trenera, itp. Taka pozycja Izby to wynik solidnej, nieetatowej pracy członków wszystkich organów Izby. Ten profesjonalizm coraz bardziej doceniają również instytucje rządowe, samorządowe i inne organizacje.